Dobrý den, naše podpora je dostupná v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
Všeobecné smluvní podmínky
 1. Úvodní ustanovení
  1. Poskytovatel provozuje internetové stránky na doméně www.valuo.cz (dále jen „valuo.cz“). Poskytovatelem valuo.cz je obchodní společnost Valuo Technologies s.r.o., IČO 06403492, se sídlem třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 281519.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a uživatelů služby na valuo.cz pro výpočet ceny nemovitosti a uživatelů dalších služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jeho obchodními partnery, nabízených na internetových stránkách valuo.cz (dále jen „Uživatelé“).
 2. Obecná ustanovení
  1. Poskytovatel poskytuje na valuo.cz svým Uživatelům možnost on-line zjištění orientační ceny bytů, rodinných domů a pozemků umístěných na území České republiky (dále jen „Nemovitosti“) a poskytovat analýzy realitního trhu.
  2. Účelem Poskytovatele je poskytovat aktuální informace o trhu s nemovitostmi, analýzy a odhady cen nabízených nemovitostí s cílem pomáhat lidem v orientaci na tomto trhu.
 3. Zjištění ceny nemovitosti
  1. Orientační cenu nemovitosti je možné zjistit na webu Poskytovatele zdarma nebo s rozšířenými informacemi v rámci placené služby Valuo Profi.
  2. Pro bezplatné zjištění orientační ceny Nemovitosti vyplní Uživatel formulář na valuo.cz, ve kterém sdělí informace o konkrétní Nemovitosti (dále jen „Analyzovaná nemovitost“) a registruje se na valuo.cz. Uživatel současně přijme tyto VOP. Odeslání registrace se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Poskytovatel potvrdí uživateli přijetí nabídky tím, že mu zobrazí orientační cenu odhadované nemovitosti. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře bude Uživateli poskytnuta orientační cena Analyzované nemovitosti (dále jen „Odhad zdarma“). Uživatel je povinen uvést ve formuláři pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  3. Při registraci zvolí Uživatel své heslo, které mu umožní opakované přihlášení na stránky valuo.cz. Při přihlášení získá Uživatel zejména přístup k dříve prováděným výpočtům provedených v rámci Hlavní služby. V případě nového výpočtu nemusí Uživatel znovu zadávat některé údaje do formuláře.
  4. Uživatel bere na vědomí, že cena sdělená prostřednictvím Odhadu zdarma je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím Odhadu zdarma, proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  5. Součástí Odhadu zdarma může být poskytnutí základního telefonického a e-mailové poradenství a podpory při prodeji/koupi Nemovitostí spočívající v poskytnutí základních doporučení, rad a/nebo konzultací pro prodej či koupi Nemovitostí. Součástí Odhadu zdarma je dále pravidelné informování o vývoji ceny Analyzované nemovitosti. Poskytovatel je oprávněn cca několikrát ročně zaslat Uživateli na poskytnutou e-mailovou adresu informace o změnách ceny Analyzované nemovitosti.
  6. Poskytovatel je oprávněn telefonicky a/nebo e-mailem kontaktovat Uživatele v souvislosti s poskytnutím poptávaného Odhadu zdarma, k nabídnutí dalších služeb, případně k jednání směřujícímu k dohodě stran o poskytnutí či zprostředkování dalších služeb nabízených Poskytovatelem či jeho obchodním partnerem. Poskytovatel je dále oprávněn e-mailem kontaktovat Uživatele k zaslání obchodních sdělení Poskytovatele. Osobní údaje Uživatele, užívané pro poskytování služeb, užívá Poskytovatel na základě zákonného oprávnění. V případě obchodních sdělení je Uživatel oprávněn zasílání těchto sdělení kdykoli odhlásit.
 4. Služba Valuo Profi
  1. Poskytovatel nabízí službu určení ceny nemovitosti na základě veřejně dostupných datech o inzerovaných nemovitostech k prodeji a k pronájmu.
  2. Pro objednání služby Valuo Profi vyplní Uživatel Registrační formulář a uhradí požadovanou částku Poskytovatelem. Uživatel současně přijme tyto VOP. Odeslání registrace se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Poskytovatel potvrdí uživateli přijetí nabídky potvrzovacím e-mailem. Na základě potvrzení e-mailové adresy a uhrazením požadované částky bude uživateli umožněn přístup do služby Valuo Profi. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  3. Uživatel má možnost ve Valuo Profi výpočtu orientační ceny nemovitosti tím, že klikne na tlačítko Nový odhad a vyplní ve formuláři parametry nemovitosti, u níž chce spočítat orientační cenu. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  4. Uživatel bere na vědomí, že cena sdělená prostřednictvím služby Valuo Profi je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím služby Valuo Profi, proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  5. Uživatel má možnost odhad sám upravit pomocí vyřazení a přidání srovnávaných nemovitostí nebo úpravou jejich koeficientů. Výsledný odhad ceny nemovitosti tak odráží jeho zásahy a Poskytovatel tak nemůže za něj nést žádnou odpovědnost.
  6. Informace u srovnávaných nemovitostí jsou čerpány z veřejné inzerce a Poskytovatel za jejich správnost nenese zodpovědnost.
  7. Uživatel je povinen využívat službu Valuo Profi pouze k výpočtům cen nemovitostí. Je zakázáno jakékoliv využívání služby Valuo Profi za účelem poškození Poskytovatele.
 5. Služba Valuo Profi s Katastrem
  1. Služba Valuo Profi s Katastrem (dále jen „Služba Katastr“) je placeným rozšířením služby Valuo Profi.
  2. Uživatel si může Službu Katastr koupit v sekci Můj účet ve Službě Valuo Profi.
  3. Služba Katastr umožňuje uživateli: - procházet prodeje evidované Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (dále jen „ČÚZK“) zveřejněné v pravidelném reportu cenových údajů (dále jen „Cenové údaje ČÚZK“) na stránkách www.cuzk.cz; - filtrovat Cenové údaje ČÚZK dle okresu, obce, katastrálního území a data zplatnění prodeje ze strany ČÚZK. - nakupovat od ČÚZK údaje o dosažených cenách nemovitostí podle katastrálního území za jeden kalendářní měsíc (dále jen „Prodejní ceny) přes Webové služby dálkového přístupu (dále jen „WSDP“) za cenu dle platného ceníku ČÚZK zveřejněném na stránkách www.cuzk.cz (dále jen „Ceník WSDP“). - párovat inzerované nemovitosti evidované Poskytovatelem s prodeji evidovanými ČÚZK.
  4. Uživatel může nakupovat Prodejní ceny přes Službu Katastr pouze pokud má zřízen přístup k WSDP. O ten je možné zažádat prostřednictvím Žádosti o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí (dále jen „Žádost o WSDP“), která je ke stažení v sekci Můj účet ve Službě Valuo Profi. Poté co ČÚZK zpracuje uživatelovu Žádost o WSDP, zašle mu přístupové údaje, které uživatel musí zadat v sekci Můj účet ve Službě Valuo Profi, aby mohl Poskytovatel uživateli umožnit nákup Prodejních cen přes Službu Katastr.
  5. Uživatel má možnost si kontrolovat svou útratu u ČÚZK za využívání služeb WSDP po přihlášení na stránkách www.cuzk.cz. Za své nákupy přes WSDP je povinen platit ČÚZK dle Ceníku WSDP. Za tuto útratu nenese Poskytovatel zodpovědnost.
  6. Uživatel je oprávněn využívat data z katastru nemovitostí pouze k účelům stanovenými Vyhláškou č. 358/2013 Sb.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není oprávněn mu zobrazit Prodejní ceny, které si Poskytovatel u ČÚZK nakoupil na svůj účet, ale pouze rozmezí, ve kterém se cena nachází. Pokud chce uživatel znát přesnou Prodejní cenu, tak si ji musí přes WSDP pořídit na svůj účet.
  8. Poskytovatel není zodpovědný za správnost údajů získaných od ČÚZK.
  9. Uživatel bere na vědomí, že napárované inzeráty nemovitostí na prodej s prodeji evidovanými ČÚZK jsou na základě prohlášení ostatních uživatelů a Poskytovatel za jejich správnost nenese odpovědnost.
  10. Uživatel je povinen využívat službu Katastr pouze k získávání informací, aby mohl stanovit cenu nemovitosti. Je zakázáno jakékoliv využívání Služby Katastr za účelem poškození Poskytovatele.
 6. Společná ustanovení
  1. VOP
   1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí formuláře pro Hlavní službu a formulářů pro Další poskytované služby. Uživatel musí nejprve vyjádřit souhlas se zněním těchto VOP, než bude moci příslušný formulář odeslat a učinit tak Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy. Právní vztahy Poskytovatele a Uživatele výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uzavření smlouvy
   1. Není-li ve VOP v konkrétním případě uvedeno jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou Službu činí Uživatel Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Odesláním potvrzení o přijetí daného formuláře e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele Poskytovatel Uživatelovu nabídku k uzavření smlouvy přijímá, a tímto okamžikem vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem smluvní vztah.
   2. Předtím, než Uživatel závazně odešle formulář, má Uživatel právo zkontrolovat veškeré údaje, které ve formuláři uvedl. Dále může Uživatel zaslat informaci ohledně změny údajů na e-mailovou adresu Poskytovatele. V případě, že je Uživatel registrovaný na valuo.cz, má možnost měnit uvedené údaje na svém účtu.
   3. Smlouvy, resp. příslušné formuláře a VOP, budou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě, přičemž Uživatel bude mít k těmto údajům také přístup. Tyto údaje nejsou přístupné jiným osobám.
   4. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku jsou popsány v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
  3. Odstoupení od smlouvy Uživatelem
   1. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.
   2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Uživatel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře pro oznámení o odstoupení od smlouvy uveřejněného na valuo.cz, který Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli. Uživateli pak Poskytovatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   3. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
   4. V případě odstoupení od smlouvy budou Uživateli Poskytovatelem vráceny všechny platby, které Poskytovatel od Uživatele obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení Uživatelova oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl užit Uživatelem pro provedení předmětných plateb, pokud Uživatel výslovně neurčí jinak.
   5. Uživatel má možnost požádat Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení tím, že při vyplňování formuláře pro příslušnou Službu tuto možnost označí. Pokud tuto nabízenou možnost Uživatel neoznačí, poskytne Poskytovatel objednané Služby nejdříve den po dni uplynutí této lhůty.
   6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Za splnění služby se považuje mimo jiné i alespoň jedno spočítání odhadu ceny nemovitosti ve službě Valuo Profi.
  4. Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem
   1. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Uživatelem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. Odstoupení je účinné jeho doručením Uživateli. Uhradil-li již Uživatel cenu za Služby předem, Poskytovatel Uživateli vrátí její poměrnou část v závislosti na poskytnutých službách do 30 dnů od doručení odstoupení.
  5. Práva a povinnosti
   1. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli Službu za sjednanou cenu po jejím uhrazení (příp. uhrazení zálohy za cenu) dle těchto VOP a Uživatel je povinen cenu za tuto Službu uhradit.
   2. Poskytovatel uvádí, že není vůči Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Veškerá sdělení Poskytovatele mohou být Uživateli doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jím vyplněném formuláři.
  6. Odpovědnost za vady a reklamace
   1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná Služba nemá vady, je poskytována ve shodě se Smlouvou a odpovídá svému popisu ve Smlouvě.
   2. Uživatel je povinen vytknout Poskytovateli vadu Služby, kvůli které ji reklamuje, a to bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy vadu zjistí, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
   3. Při uplatňování reklamace může Zákazník využít elektronický reklamační formulář Poskytovatele na valuo.cz. Poskytovatel Uživateli potvrdí na jeho uvedenou e-mailovou adresu přijetí takového formuláře. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů.
   4. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
   5. Je-li vada odstranitelná, bude Poskytovatelem taková vada služby odstraněna nebo se Uživatel může domáhat přiměřené slevy z ceny za poskytnutou službu. Nelze-li vadu odstranit, Uživatel může požadovat přiměřenou slevu z ceny za poskytnutou službu, a nebo odstoupit od smlouvy.
   6. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Poskytovatel povinen Uživatele informovat e-mailem.
   7. Není-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.
   8. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
   9. Uživatel není oprávněn uplatňovat vady služeb, které jsou Poskytovatelem poskytovány bezúplatně.
  7. Způsob platby
   1. Nabízené Služby budou Poskytovatelem poskytnuty až po jejich zaplacení Uživatelem.
   2. U placených Služeb má Uživatel možnost uhradit platby platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
   3. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 7. Závěrečná ujednání
  1. Tyto VOP se pro Uživatele stávají závaznými okamžikem potvrzení přijetí formuláře pro poskytnutí Hlavní služby nebo Další služby.
  2. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla Poskytovatele, není-li volba místní příslušnosti vyloučena právními předpisy.
  3. Případné spory je také možné řešit mimosoudní cestou, kdy subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
  4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.
  5. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
  6. Znění VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změněné VOP budou registrovaným Uživatelům zaslány na e-mailové adresy, uvedené na jejich účtech na valuo.cz, a to alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li registrovaný Uživatel se změněným zněním VOP souhlasit, má možnost smluvní vztah s Poskytovatelem ukončit, a to tak, že po přihlášení na svůj účet na valuo.cz tento svůj účet zruší. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem zaniká okamžikem doručení e-mailu s potvrzením o zrušení účtu. Práva a povinnosti Poskytovatele a registrovaného Uživatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  7. Změny znění VOP se netýkají Uživatelů, kteří nejsou registrováni na valuo.cz. Pro ty platí VOP účinné v době, kdy činili svou objednávku prostřednictvím příslušného formuláře, a se kterými vyjádřili souhlas ještě před jeho odesláním Poskytovateli.
  8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 8. 4. 2021.